جلسه هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان

جلسه سیزدهم هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ روزچهارشنبه در دفتر هیئت مدیره به منظور بررسی تاریخ راه اندازی مجتمع تشکیل گردید. که صورت جلسه آن به این صورت است:

هرگونه افتتاحیه و راه اندازی مجتمع زیر ۶۰ درصد ( ۶۰ واحد) از مغازه های فعال و همچنین قبل از رفع نواقص اساسی در تاسیسات الکتریکال و مکانیکال مجتمع ،حتما منجر به شکست و عدم موفقیت مجتمع آتی سان و به تدریج باعث دلسردی کسبه و مالکان و در خوشبینانه ترین حالت، تبدیل مجتمع به انبار کالا خواهد شد.

بنابراین هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان مستمرا همکاری مالکان -شرایط بازار و رفع نواقص موجود در تاسیسات مجتمع توسط شرکت آتی ساز را رَصَد نموده و بر اساس آن تصمیم سازی می‌نمایند. بویژه آنکه رفع برخی از نواقص در تاسیسات بسیار لازم و اجتناب ناپذیر است. و البته همانطور که در روز مجمع تاکید شد. مذاکرات با شرکت آتی ساز و رفع نواقص مطروحه در جریان است و در شرایط فعلی قطعا راه‌اندازی مجتمع بیش از هر چیز دقیقا به عملکرد مالکان محترم مربوط است، و تا زمانی که تمام مالکان، به فکر تجهیز و بهره برداری از واحد خود نباشند، اساسا به هیچ وجه هیچگونه راه‌اندازی، قابل تصور و انتظار نخواهد بود.

جلسه هیئت مدیره مجتمع آتی سان

همچنین در جهت عمل به درخواست مالکان عزیز آتی سان در خصوص برگزاری جلسات حضوری و استفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسی کسبه خوش فکر مجموعه در راستای راه اندازی موفق مجتمع اعلام می‌دارد:
جلسه ای در هفته آینده – روز سه شنبه -مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ – راس ساعت ۱۵ – در محل مجتمع برگزار می گردد.