درباره هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان

همه چیز درباره مجتمع تجاری آتی سان

هویت شفاهی مجتمع تجاری آتی سان

نام تجاری آتی سان ، یک واژه غیر بیگانه است.  و از ترکیب کلمه آتی به معنای آینده و سان به معنای همانند تشکیل شده و در ذهن مخاطب تداعی کننده آینده و مدرن بودن را یاد آور میشود. این ترکیب از نظر فونتیک یا آوایی دارای قافیه ای با صدای زیر است. که از لحاظ ابزارهای معنایی دارای تناسب معنایی است. و به دلیل خوش آوایی در کاربرد روز مره قابلیت به خاطر سپاری بالایی دارد.  اهداف انتخاب و نام گذاری آتی سان ارتباط نام با شرکت مادر و ماندگاری در ذهن مخاطب با پیش زمینه قبلی می باشد.

هویت شفاهی نام مجتمع تجاری آتی سان